Horeca Vakschool R’dam iets voor jou?

We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school van hun kind. Wilt u meedenken en meewerken aan een gezonde, veilige en prettige leeromgeving? Dan kunt u deelnemen aan de OR en/of de MR.

OuderRaad: De OR bestaat uit ouders, de directie en een docent van de HVsR. De OR vergadert 6x/jaar en geeft dan feedback over schoolgerelateerde zaken. Daarnaast helpt de OR met de organisatie van bijvoorbeeld ouderavonden, informatie-avonden, Open Dagen en andere niet-lesgebonden activiteiten. U kunt zich aanmelden bij Huibert Sandberg (hsandberg@hvsr.nl).  

MedezeggeschapsRaad: Ouders en personeelsleden van de HVsR kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de school: de MR mag bij veel schoolbesluiten adviseren of meebeslissen. Leden van de MR worden gekozen uit personeel en ouders. De directie van de HVsR heeft alleen een adviserende rol. Wilt u zich kandidaat stellen voor de MR, dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter: Marcel Slieker (mslieker@hvsr.nl).