Afspraken op school

Duidelijke regels

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school, zodat je goed kunt leren en je slaagt voor je diploma. En we leiden je natuurlijk op voor een beroep waarin je goed voor de dag moet komen. Daarom maken we met elkaar duidelijke afspraken over zaken, zoals omgaan met elkaar, op tijd zijn, je kleding en het gebruik van telefoons.

Bekijk onze afspraken

Zo gaan we met elkaar om

We gaan respectvol met elkaar om en daardoor hangt er een goede sfeer op school. Dat willen we ook graag zo houden. Dus slecht nieuws voor pesters: we hebben een streng anti-pest protocol. Pesten, discrimineren of beledigen is niet toegestaan. Als dat nodig is, neemt de schoolleiding passende maatregelen.

HET HVsR STAPPENPLAN NA EEN MELDING VAN PESTEN.

 • Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de mentor eerst met de gepeste en later met de pester apart. Een leidraad voor deze gesprekken is te vinden in bijlage II en III van het HVsR pestprotocol. Vervolgens organiseert de mentor een gesprek tussen beide leerlingen en probeert tot goede afspraken te komen.
 • De mentor bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt.
 • De mentor praat met de klas. Dit is belangrijk in verband met de het herstellen van de groepssfeer en om te benadrukken welke verantwoordelijkheid ieder groepslid heeft.
 • De mentor informeert de zorg coördinator en de schoolleiding.
 • Indien het probleem zich herhaalt, meldt de mentor het gedrag aan de zorg coördinator. De mentor vult een aanmeldingsformulier voor de zorg in.

We maken heldere afspraken met elkaar. Pesten hoort hier op school absoluut niet
thuis! Hier zijn we het aller duidelijkst over.

De zorgcoördinator

 • De zorgcoördinator neemt de rol van de mentor over, bij herhaling van het pestgedrag en wanneer het pesten, het klassenverband overstijgt.
 • Zij heeft zo nodig een gesprek met de gepeste en de pester apart of organiseert direct een gesprek tussen beiden.
  In het contact met de pester is het doel drieledig, namelijk:
  - confronteren (zie bijlage III)
  - mogelijke achterliggende problematiek op tafel krijgen
  - helderheid geven over het vervolgtraject bij herhaling van pesten.
 • In het contact met de gepeste wordt gekeken of hij sociaal gedrag vertoont, waardoor hij een gemakkelijk doelwit vormt voor pesters.
 • Zij adviseert zo nodig, zowel aan de pester als de gepeste, hulp op vrijwillige basis door het zorgteam.
 • Hij stelt alle betrokken ouders op de hoogte wanneer er sprake is van recidief gedrag, verzoekt hen om met hun kind te praten en stelt hen op de hoogte van het vervolgtraject.
 • Zij bespreekt de mogelijkheden tot hulp met de ouders.
 • Zij koppelt alle informatie weer terug naar de mentor.
 • De zorg-coördinator maakt een verslag in het Magister-logboek.


Schorsing

Wanneer ook het verplichte pestproject geen blijvende vruchten afwerpt, volgt een schorsing van een dag. Ouders van de pester worden hiervan op de hoogte gesteld. Na herhaling krijgt de pestende leerling een lange schorsing.

Schoolverwijdering

Wanneer de leerling ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen koppig blijft volharden in het ongewenste pestgedrag liggen er geen perspectieven meer tot verandering. De school kan en wil geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de veiligheid van de overige leerlingen. Er rest de school niets anders dan een verwijzing naar een OPDC, een overplaatsing en indien nodig een verwijdering.

Afwezig met een goede reden

Een griepje, een bezoek aan de tandarts of dokter zijn natuurlijk goede redenen om een keer een les niet te volgen. Zorg er wel voor dat je ouders of verzorgers dit vóór 08.15 uur diezelfde dag doorgeven aan onze administratie.

Misschien wil je een keer vrij vragen voor een bijzondere gebeurtenis, zoals een bruiloft of een begrafenis. Vraag dan of je ouders/verzorgers dit verlofaanvraagformulier downloaden, volledig invullen en inleveren bij de receptie. Na overleg krijgen je ouders of verzorgers een brief met ons besluit.

Meer informatie over

Verzuim: www.rotterdam.nl/werken-leren/verzuim

Verlof:  www.leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen

Afwezig zonder goede reden

Ben je afwezig zonder officiële afmelding? Of kom je regelmatig te laat? Dan bellen we je ouders/verzorgers om te vragen waarom je er niet bent. Ook zijn we verplicht om je afwezigheid te registreren in Magister en het door te geven aan de leerplichtambtenaar. Die kan een boete geven voor 300 euro (per kind).

Maatregelen

We willen een school waar iedereen zich fijn voelt en goed kan leren. Dus als je de schoolafspraken niet nakomt, kunnen we maatregelen nemen. Verstoor je bijvoorbeeld de les, dan moet je het lokaal verlaten als de docent dit zegt. Kom je vaak de afspraken niet na of vertoon je ernstig wangedrag, dan kun je worden geschorst of verwijderd door het bestuur. Als eindexamenkandidaat mag je dan nog wel je examens afleggen.

Vind je de maatregel onterecht? Laat dit dan beoordelen door de directeur. Stuur een mail met je bezwaar naar Mevr. B.Elis: Belis@hvsr.nl