Ouders

Visie op onderwijs

We genieten ervan om leerlingen in vier jaar tijd uit te zien groeien tot actieve, autonome en initiatiefrijke toppers. Wij helpen passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen zullen ervaren dat zij ertoe doen.

Visie op onderwijs

De voorwaarden voor leren is een contextrijke, uitdagende en veilige omgeving.  De docent draagt de zorg voor een omgeving waarin eisen worden gesteld en fouten mogen worden gemaakt. De kern van leren is samenwerken en leren en gebruikmaken van elkaars talenten. De actieve verbinding met het bedrijfsleven zorgt voor een borging en ontwikkeling van de praktische en sociale vaardigheden.

Leerdoelen worden bereikt door inzicht in bekwaamheid en tonen van vaardigheden. Het persoonlijk leerproces wordt op basis van de verkregen opbrengsten door de leerlingen en de docent bijgestuurd.

Schoolprestaties

We geloven in onze leerlingen en zetten ons vol enthousiasme en vakmanschap in om hen tot hun recht te laten komen. Dat zien we terug in onze doorstroomcijfers, het slagingspercentage van 95% en in de Kwaliteitskaart (het rapport van de Onderwijsinspectie:  www.schoolvo.nl en www.venstersvoorverantwoording.nl)

Digitale studieresultaten

De studieresultaten (en afwezigheid) van uw kind worden bijgehouden in Magister . Aan het begin van het jaar ontvangt u via de mail de inloggegevens. Na iedere periode verwerken we de resultaten in een rapport, dat u ontvangt op de ouderavond. De wettelijke overgangsregels en examenregels zijn te vinden op www.hvsr.nl/rapporten ouderavonden en overgaan.

Leren moet leuk zijn en fouten maken mag. We doen er alles om uw kind een leerzame en plezierige tijd te geven.

OudeRaad (OR) en Medenzeggenschapsraad (MR)

We vinden het belangrijk dat u zich betrokken voelt bij de school. Wilt u meedenken en meewerken aan een gezonde, veilige en prettige leeromgeving? Dan kunt u deelnemen aan de OR en/of de MR.

OuderRaad

De OR bestaat uit ouders, de directie en een docent van de HVsR. De OR vergadert zes keer per jaar en geeft feedback over schoolgerelateerde zaken. Daarnaast helpt de OR met de organisatie van bijvoorbeeld ouderavonden, informatieavonden, open dagen en andere niet-lesgebonden activiteiten. U kunt zich aanmelden bij Huibert Sandberg via hsandberg@hvsr.nl.   

MedezeggeschapsRaad

Ouders en personeelsleden van de HVsR kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR mag bij veel schoolbesluiten adviseren of meebeslissen. Leden van de MR worden gekozen uit personeel en ouders. De directie van de HVsR heeft alleen een adviserende rol. Wilt u zich kandidaat stellen voor de MR? Meld u aan bij de voorzitter mevr. J. Hanssen via jhanssen@hvsr.nl

Geldzaken

Omdat de HVsR  wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs worden alle gewone lessen en activiteiten door het ministerie vergoed. Daarnaast vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage van 75 euro. Hiervan worden zaken betaald als:

 • schoolfotograaf
 • oordopjes
 • HVsR-Dopper in het eerste leerjaar of zij-instroom
 • wiskundeset
 • vieringen
 • lesgebonden schoolactiviteiten (o.a. schaatsen en de sport- en speldag)
 • een lunch/dinerbon (derde en vierde klas)

Gratis schoolboeken

Schoolboeken zijn gratis. De studieboeken krijgt uw kind in bruikleen. Aan het eind van het schooljaar gaan ze weer terug naar de leverancier; de boeken moeten daarom netjes blijven.  De werkboeken mag uw kind houden.

 • Boeken bestellen doet u via het bestelformulier op de website van boekhandel Van Dijk Educatie.
 • Het bestellen van en ‘omgaan met’ het boekenpakket bespreken we met u tijdens onze informatiebijeenkomst in juni. U ondertekent dan de overeenkomst met Van Dijk.
 • De bestelde boeken worden in de laatste vakantieweek door Van Dijk op uw huisadres bezorgd.

Vakkleding

De laatste maandagavond vóór de zomervakantie komt Circuit Bedrijfskleding langs op school. Op dat moment kunt u met uw kind vakkleding passen en kopen die nodig is voor de praktijklessen in de keuken, bakkerij en het restaurant.

De kosten

 • leerjaar 1 en 2: ongeveer 70 euro
 • leerjaar 3 en 4: ongeveer 160 euro

Uw kind leert bij ons op school een waardevol vak. Precies het juiste ingrediënt voor een vliegende start in de horeca, foodsector of hospitality.

De HVsR heeft een collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering dekt de risico’s van uw kind als het op weg is naar en van school, tijdens excursies, meerdaagse schoolreizen en tijdens de stage. Het is een aanvulling op uw persoonlijke aansprakelijkheids- en (verplichte) ziektekostenverzekering.

Leerlingenbegeleiding
Wij geloven in de talenten van uw kind en stimuleren de ontwikkelingen ervan. Dat doen we door uw kind orde, rust en regelmaat te bieden. Door klassen klein te houden, en door goede begeleiding en coaching op de manier die past bij uw kind.

Mentor, teamleider en zorgcoördinator
Uw kind heeft samen met klasgenoten een eigen mentor die hen begeleidt en coacht. De mentor wordt - als dat nodig is - ondersteund door de teamleider en eventueel een zorgcoördinator. Dit is ook een vertrouwenspersoon die mogelijke probleem bespreekt met de schoolmaatschappelijk werker.

ZorgAdviesTeam                                                                                      
Leerlingen met ernstige sociale, leer- of gedragsproblemen worden besproken in het ZorgAdviesTeam (ZAT). Hierin zitten de locatieleider, zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige en de leerplichtambtenaar. Heeft u zelf behoefte aan ‘een extra steuntje in de rug’ om uw kind goed te kunnen begeleiden in zijn schoolloopbaan? Vraag dan de hulp aan van de School-Ouder-Contactpersoon.

Jeugdverpleegkundige
In het eerste en vierde schooljaar heeft uw kind op school een gesprek met de jeugdverpleegkundige (JV) van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij bespreken zaken als gezondheid, eten, slapen, vrije tijd, gedrag en puberteit. Uw kind kan ook met vragen bij hem/haar terecht. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Daarnaast neemt de JV deel aan overleggen van het ZorgAdviesTeam. De JV signaleert uitdagingen en gaat eventueel tot actie over. 

LeerwegOndersteunend Onderwijs
LeerwegOndersteunend Onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen die wél de capaciteiten hebben om een VMBO-diploma te halen, maar hier extra ondersteuning voor nodig hebben. De basisschool adviseert hierover, de Regionale VerwijzingsCommissie (RVC) bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor LWOO (RVC-verklaring). Voor elke leerling die in aanmerking komt voor LWOO, worden speciale aandachtspunten opgenomen in het groepsplan per klas. Deze aandachtspunten worden na het intakegesprek bepaald door de mentor en de zorgcoördinator, en besproken met de leerling en de ouders.

Goedkeuring fotografie
We zijn trots op onze school en onze leerlingen. Dat laten we dan ook graag zien aan de buitenwereld! Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor PR-doeleinden waarop uw kind in lessituaties herkenbaar is. Bijvoorbeeld voor op de website, een folder of bericht op social media. Voor geposeerde foto’s wordt altijd vooraf toestemming aan u gevraagd.

Op school is veel aandacht voor praktijklessen. We hebben een eigen restaurant, bakkerij en keuken om u kind te laten proeven van het vak.

Overige schoolbenodigdheden

Verder is het belangrijk dat uw kind voor de start van het schooljaar deze spullen aanschaft:

 • schooltas
 • schoolagenda
 • lijntjesschriften
 • etui met inhoud (pennen, potloden en gum)
 • gymnastiekkleding (broek, shirt, zaalschoenen (alleen binnen te gebruiken)

Excursies en werkweek 

In verband met de coronamaatregelen vinden er dit schooljaar geen schoolreizen plaats.

Onderstaande tekst is informatief voor schooljaar 2023-2024

 • Derde en vierde klassen beginnen het jaar met een (nacht)strandwandeling
 • Onderbouw gaat in februari schaatsen op de Rotterdamse ijsbaan
 • De 3-daagse schoolreis voor de1e-jaars naar Heino (€ 100,-)
 • 2e & 3e jaars gaan om het jaar naar De Efteling / Walibi (€ 40,-)
 • 4e jaars gaan naar Euro Disney (€ 109,-)

Bekijk de paklijst

De kosten van de niet-lesgebonden excursies worden apart in rekening gebracht. Als er niet voldoende financiële middelen zijn om de schoolreis te bekostigen is het mogelijk om bij de gemeente een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage. De aanvraag kan u doen bij jeugdfonds Rotterdam:

www.meedoeninrotterdam.nl/

In andere gemeentes kan de aanvraag gedaan worden bij Stichting Leergeld.

www.leergeld.nl/ouderinfo/wat-kan-aangevraagd-worden/

Voor vragen over de financiële bijdrage kunt u ook contact opnemen met de administratie van de HVsR.

Korting openbaar vervoer
Uw kind krijgt 10% korting op een abonnement van de RET. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de receptie.

Op de fiets
Naast de school staan ruim voldoende fietsbeugels. Het is aan te raden de fiets met een ketting aan de beugel vast te zetten. We hebben geen afgesloten fietsenstalling.

Ongevallenverzekering

Klachten en vertrouwenspersoon
Als u of uw kind klachten heeft, horen we dat graag. We zetten ons in om het probleem samen op te lossen. Ook als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, lichamelijk geweld, (grove) pesterijen, extremisme en radicalisering.

 • Neem contact op met de vertrouwenspersoon. Die probeert het probleem op te lossen en begeleidt u of uw kind bij het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon is mevrouw S. Külcü (skulcu@lmc-vo.nl) U kunt haar telefonisch bereiken via 088 - 562 86 87.
 • Ook kunt u zich melden bij locatieleider meneer M. Meily. Hij neemt de klacht in behandeling en laat binnen vijf werkdagen zijn besluit weten. Bent u het niet eens met de manier waarop de klacht is afgehandeld, dan kunt terecht bij tot het College van Bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Geschillen.

LMC Voortgezet Onderwijs
t.a.v. College van Bestuur
Postbus 23485
3001 KL Rotterdam

Landelijke Klachtencommissie

Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Anti-pestprotocol
De HVsR hanteert een streng anti-pest protocol. Pesten, discrimineren of beledigen is niet toegestaan. Als dat nodig is, neemt de schoolleiding passende maatregelen.

Lees welke stappen we nemen na een melding van pesten.

HET HVsR STAPPENPLAN NA EEN MELDING VAN PESTEN A.

Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de mentor eerst met de gepeste en later met de pester apart. Een leidraad voor deze gesprekken is te vinden in bijlage II en III van het HVsR pestprotocol. Vervolgens organiseert de mentor een gesprek tussen beide leerlingen en probeert tot goede afspraken te komen.

 1. De mentor bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt.
 2. De mentor praat met de klas. Dit is belangrijk in verband met de het herstellen van de groepssfeer en om te benadrukken welke verantwoordelijkheid ieder groepslid heeft.
 3. De mentor informeert de zorg coördinator en de schoolleiding.
 4. Indien het probleem zich herhaalt, meldt de mentor het gedrag aan de zorgcoördinator. De mentor vult een aanmeldingsformulier voor de zorg in.

De zorgcoördinator
Wanneer ook het verplichte pestproject geen blijvende vruchten afwerpt, volgt een schorsing van een dag. Ouders van de pester worden hiervan op de hoogte gesteld. Na herhaling krijgt de pestende leerling een lange schorsing.

Schoolverwijdering
Wanneer de leerling ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen koppig blijft volharden in het ongewenste pestgedrag liggen er geen perspectieven meer tot verandering. De school kan en wil geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de veiligheid van de overige leerlingen. Er rest de school niets anders dan een verwijzing naar een OPDC, een overplaatsing en indien nodig een verwijdering.

Zie www.horecavakschoolrotterdam.nl voor het hele pestprotocol. HVsR Pestprotocol 2022 - 2023